company blog

Predstavitev in poslanstvo Svitarja

Zasebni zavod Svitar je bil leta 2007 ustanovljen z namenom oživljanja zgodovine.

 

Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost je zasebni zavod, ki se ukvarja predvsem z raziskovanjem, interpretiranjem in ohranjanjem kulturne dediščine oziroma s predstavitvami vseh segmentov življenja v zgodovini kar najširšemu krogu uporabnikov.

 

Današnja ekipa Svitarja z organizacijo zgodovinskih programov in z nastopi deluje po Sloveniji in tujini. V zadnjih šestih letih so člani Svitarja obogatili ali samostojno izvedli več kot 1000 zgodovinskih dogodkov.

 

Leta 2015 je na podlagi dokazil o svojem delu na področju kulture in interpretacije kulturne dediščine od Ministrstva za Kulturo Republike Slovenije pridobil status v javnem interesu.

 

GITA, foto Alenka Peterlin - 16 -3

 

Kako zgodovino imeti rad z vsem srcem in jo predstavljati na način, ki osvaja srca ljudi in zbuja ponos na narod in na našo dediščino?

To je vprašanje, ki vodi vizijo in trud skupine Svitarja.

 

Da bi našo dragoceno in v veliki meri pozabljeno preteklost predstavili na čim bolj edinstven, lep in doživljajski način,  smo v Svitarju združili pet pomembnih segmentov našega dela:

1. znanje – raziskovanje zgodovinskih virov in oblikovanje zgodb,

2. rokodelstvo – izdelavo zgodovinskih predmetov in zgodovinskih prostorov,

3. veščine – obvladovanje različnih zgodovinskih veščin in umetnosti (glasba, ples, slikarstvo, kovanje, izdelava pohištva, borilne veščine…),

4. pestrost programov – predstavitev zgodovine skozi animacijo in izkušnjo,

5. značaj – igralsko usposobljenost nastopajočih.

 

Svitar izvaja sledeče dejavnosti, ki so tudi v javnem interesu:

 1. Raziskovanje zgodovine od kulture, običajev, umetnosti, obrti, vere… različnih obdobij zgodovine, najpogosteje srednjega veka, renesanse, baroka in halštata.
 1. Vzdrževanje in obnavljanje Živega muzeja gradu Struga. Obnova gradu vključuje tudi dejavnosti s področja slikarske umetnosti, kovaštva in izdelave pohištva.
 1. Umetniško ustvarjanje. Vsi programi zavoda so igrano glasbeni. Člani so igralsko in glasbeno usposobljeni za izvajanje in se nadalje usposabljajo. Izsledki raziskav se predstavljajo skozi igrane kostumirane predstave. Na ta način se podajajo tudi strokovni izsledki in zgodovinska dejstva. Muzej omogoča dostopnost tovrstnih igrano izobraževalnih zgodovinskih produktov vsem ciljnim skupinam na željeni termin in ne samo ob razpisanih datumih, kar je sicer lastnost igranih in glasbenih predstav.
 1. Muzejska dejavnost kot prispevek k razvoju kulturne dejavnosti. V zadnjem letu je bil dan poudarek na razvoju odrske zgodovinske igre v Živem muzeju na gradu Struga in po drugih gradovih. Muzej je v letu 2016 na animiranih in doživljajskih predstavah zgodovine gostil 51 skupin obiskovalcev. Svitarjevi programi, razstave (opremljene sobe z rekviziti) in raziskave so v materialni in uprizoritveni obliki na voljo najavljenim obiskovalcem in na razpisane datume na gradu Struga. S prisotnostjo v turistični ponudbi Dolenjske so pripomogli k širši ponudbi destinacije, posebno na področju zgodovine zadnjega pol tisočletja, k edinstveni promociji grajske dediščine in doživljajskega turizma. Delovanje Svitarja je uporabnikom predstavljeno preko spletne strani in v okviru lokalnih turističnih organizacij. Struga je v zadnjih letih prepoznana kot turistični produkt. O uspehu pri podpori kulturne dejavnosti priča Svitarjeva knjiga vtisov s številnimi pohvalami gostov.
 1. Obujanje Halštata. V letu 2016 se je Svitar povezal z Dolenjskim muzejem v projektu Praznik situl.
 1. Izobraževanje otrok, šolnikov in odraslih s poukom, prikazi, animacijami in delavnicami. V zadnjih dveh letih je bil del sredstev Živega muzeja grad Struga namenjen razvoju in izvedbi programov za osnovne in srednje šole ter za študente. Otroci (in odrasli) se na Strugi med drugim učijo zgodovinskih plesov, kovaštva, glasbe, viteških veščin. Pristop podajanja zgodovine z igrifikacijo v turizmu (izobraževanje članov zavoda) v obliki tekmovanja v igrah in odgovorih na vprašanja se je razvil v primer dobre prakse pri nas. Na gradu Bogenšperk se zgodovinski animirani ogledi na temo Vavasorja izvajajo od leta 2008.
 1. Izvajanje zgodovinskih športnih panog. V Živem muzeju in v programih za srednjeveške dneve se za obiskovalce izvajajo delavnice lokostrelstva, meta sekiric, mečevanja…
 1. Glasbeno ustvarjanje. V okviru zavoda deluje glasbena skupina Gita, ki izvaja slovensko ljudsko glasbo in srednjeveško evropsko glasbo iz srednjeveških rokopisov (Carmina Burana, Llibre Vermell de Montserrat…).  Vsi programi, ki so izvedeni v okviru zavoda, vsebujejo izvedbo stare glasbe vsaj enega (do petih) glasbenikov Gite. V juniju 2016 in juniju 2017 je skupina posnela promocijski goščenki s staro glasbo.
 1. Promocija slovenske kulture in zgodovine. Spodbujanje zavednosti in veljave narodove preteklosti pri Slovencih in promocija tujim gostom z odkrivanjem našega preteklega znanja, odličnih običajev, razvoja in sposobnosti prednikov na področju Spodnje Kranjske, Vojne krajine in celotnega ozemlja današnje Slovenije je Svitarjev namen.

 

Ciljna populacija:

Zavod se s programi v javnem interesu trudi doseči kar najširšo ciljno publiko. V letu 2016 je bila poudarjena priprava igrano izobraževalnih programov za gostije na Strugi za zahtevnejše goste. V letu 2017 daje zavod veljavo izobraževanju na področju igre. Oglede na Strugi si je kot primer dobre prakse igrificiranega turizma ogledalo nekaj skupin študentov iz Slovenije in tujine. Da bi izkušnjo omogočili socialno šibkejšim, so se na Strugi skozi sezono izvajali brezplačni ogledi za družine, tudi v povezavi z organizacijo drugih društev.

Uporabniki Svitarjevih programov so:

 • obiskovalci in uporabniki kulturnih prireditev/produktov (muzejskih programov, koncertov, predstav, razstav, srednjeveških in baročnih dni),
 • obiskovalci zgodovinskih dogodkov in vsebin (predstavitev knjig, obletnic, sodelovanje pri igranih dokumentarcih in oddajah, strokovna predavanja z delavnicami…),
 • šole, vrtci, šolniki, fakultete,
 • javne ustanove (knjižnice, muzeji, šole, televizije, različne organizacije in združenja, kulturne organizacije, slovenski parlament…),
 • domače in tuje izletniške skupine,
 • poslovne skupine,
 • uslužbenci javnih kulturnih in izobraževalnih ustanov,
 • lokalne krajevne skupnosti,
 • družine, tudi socialno šibke družine,
 • gosti Term Krka d.o.o.,
 • domači in tuji turisti, gostujoče skupine italijanskih, makedonskih in srbskih Slovencev v tujini.

 

Lokacije delovanja:

– Glavna lokacija delovanja zavoda je grad Struga pri Otočcu, kjer je zavod leta 2008 zasnoval Živi muzej ter prevzel vzdrževanje gradu ter organizacijo, izvedbo in delovanje produkta Živi muzej grad Struga. Od leta 2014 na Strugi deluje poslovna enota Svitar PE grad Struga.

– V letu 2016 je na gradu Bogenšperk poleg 8 let izvajanih zgodovinskih izobraževalno animacijskuh programov Svitar izvajal zgodovinske poroke s predstavitvijo starih običajev in glasbe.

– Pri izvedbi zgodovinskih programov za zahtevnejše goste je Svitar v letu 2016 nadaljeval sodelovanje s Hotelom grad Otočec.

– V letu 2016 je prevzel izdelavo halštatskih replik za Dolenjski muzej, za Praznik situl.

– S svojimi igranimi nastopi, prikazi, delavnicami, glasbo in predavanji je Svitar gostil na številnih drugih gradovih kot so Blejski grad, Ljubljanski grad, Stari grad Celje, Štatemberk… ter na drugih lokacijah tako javnih in izobraževalnih ustanov, društev kot podjetij.

 

Grad Struga 3 - foto Alenka Peterlin

 

Živi muzej grad Struga:

Leta 2008, po sklenitvi pogodbe o upravljanju z lastnikom gradu Terme Krka d.o.o.  se je na poti raziskovanja in ustvarjanja zavoda rodil najpomembnejši projekt zavoda Svitar – Živi muzej Grad Struga.

Znotraj programov, ki jih Svitar na gradu Struga ponuja obiskovalcem, lahko najlepše pokaže svoje veščine, znanja in osebni odnos do gostov, ki ga v svoji skupini spodbuja in goji.

Posebnost in inovativnost zavodovega dela je njegov pristop k obujanju zgodovine, zato pri podajanju znanja o skupni preteklosti tudi govorimo o živem muzeju. Svitarjevi prikazovalci zgodovine namreč ne predstavljajo zunaj njenega  časa, temveč jo vse do zadnjega obdržijo v kontekstu duha takratnega razmišljanja družbe ter v trenutku njenega razvoja in delovanja. Posebno občutenje zgodovine so dosegli z življenjem med struškimi zidovi in zanjo. Svitarjev gost stopi, ko preide vrata v njegovo pripoved, v okolje minulega časa, predstavljenega skozi oči ljudi živečih v njem, skozi njihov um, sposobnosti in občutenja.

 

Vodstvo Svitarja:

Oživljanje in predstavitev slovenske preteklosti na Strugi – od običajev, navad ljudi, umetnosti, obrti, zdravilstva, noš, kulinarike, vojskovanja, vere, glasbe… vodi direktorica Bojana Čibej, poklicna krajinska arhitektka, pevka in interpretatorka kulturne dediščine.

 

Zahvale:

Našo močno vizijo in delo  zavoda podpirajo in se mu skozi leta obstoja pridružujejo mnogi najbližji sorodniki, prijatelji,  somišljeniki in ljubitelji naše zgodovine.

Za pomoč v preteklosti, ki je bila zaslužna za obstoj Živega muzeja grad Struga, smo hvaležni Matjažu Anžurju, Jožku Čudovanu, Mateji Kopina, potomcu zadnjega plemenitega lastnika gradu g. Nikolaju Levičniku in mnogim drugim izjemnim ljudem. Iskreno se zahvaljujemo vsem, za pomoč pri izkazovanju ljubezni nam, našim prednikom in našim močnim temeljem.