company blog

Donacija dohodnine

SVITAR – NEVLADNA ORGANIZACIJA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KULTURE

 

Podpisan obrazec pošljite po pošti na izpostavo pristojnega finančnega urada.

 

Iskreno se vam zahvaljujemo za vaš čas in donacijo. Ta bo namenjena razvoju  interpretacije kulturne dediščine na gradu Rihemberk ter drugih gradovih in muzejih, s katerimi sodelujemo.

 

OBRAZLOŽITEV STATUSA:

Svitar je od Ministrstva za kulturo 21.1.2015 pridobil odločbo o statusu v javnem interesu na področju kulture št. 0140-115/2014/8. V postopku je bilo razvidno, da zavod izpolnjuje splošne pogoje za podelitev statusa v javnem interesu in izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kulture.

Zavod izvaja in razvija projekte, pomembne za promocijo in podporo kulture, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu v splošni javnosti, pri tem sodeluje z domačimi sorodnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju kulture. Zavod je organizator kulturnih dogodkov, ki prispevajo k dostopnosti dobrin in k dvigu ravni zadovoljevanja določenih potreb v družbi.

Status je bil Svitarju podeljen na podlagi 80. in 81. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – v nadaljevanju ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 107. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 8/11, 90/12 in 111/13) in 30. in drugega odstavka 31. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.64/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 5. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa.

16.7.2019 je Ministrstvo za kulturo z odločbo št. 0140-309/2019/2 zavodu obnovilo status v javnem interesu na področju kulture.