IGRE PLEMSTVA za različne goste

jezik / language
SI - EN

Zakladi gradu Rihemberk 4

SKRITI PREDMET: ŽELEZNODOBNA SKODELICA (ENGLISH TEXT AT THE BOTTOM)

Predstavitev predmeta: Lončena železnodobna skodelica narejena v tehniki zvijanja glinenih kačic, po originalu iz starejše železne dobe.

(Fotografija: glinena skodelica, Dolenjski muzej Novo mesto)

STAVBA, V KATERI SE PREDMET NAHAJA: PRAVOKOTNI VHODNI STOLP

Prvotni vhodni stolp utrjenega gradu Rihemberk je bil kvadratne oblike in ni stal na mestu današnjega okroglega vhodnega stolpa, saj zunanjega obrambnega obzidja takrat še ni bilo.

Zgradili so ga gospodje Rihemberški v DRUGI POLOVICI 13. STOLETJA, domnevno kmalu PO IZGRADNJI osrednjega obrambnega stolpa in še PRED IZGRADNJO kapele in južnega palacija na grajskem dvorišču. Postavili so ga na zunanjo stran peterokrakega obzidja gradu (na mestu tedanjega vhoda skozi obzidje v grad) in z njegovo izgradnjo povečali nadzor nad vstopom na grajsko dvorišče.

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk (za bolj radovedne):

Območje gradu Rihemberk je bilo zaradi ugodne obrambne in strateške lege poseljeno že v prazgodovini. Najstarejše najdbe iz obdobja od 1600 do 900 pr. n. št., torej iz pozne bronaste dobe, so bile najdene v severovzhodnem medzidju. Dva metra pod zemljo med pravokotnim vhodnim stolpom in vzhodno fasado severnega palacija leži plast, ki je predstavljala hodno površino gradišča – utrjenega mesta. Predvsem v severozahodnem medzidju, v bližini okroglega vhodnega stolpa pa so bili najdeni številni odlomki posod iz obdobja starejše železne dobe med 900 in 700 leti pr. n. št. Naša skodelica je približek najdbe iz tega obdobja.

Uporabnost predmeta v zgodovini (za najbolj radovedne):

V prazgodovinskem času, ko so naši predniki živeli v višinskih utrjenih naseljih, je lončenina najverjetneje predstavljala prevladujoči del posodja za hrambo živil, prehranjevanje, kuho in za obredne namene. Posodje so domači lončarji izdelovali z zvijanjem glinenih kačic in glajenjem, saj še niso poznali lončarskih vreten. Žgali so jo v glinenih pečeh.

***

ENGLISH:

HIDDEN ITEM: IRON AGE POTTERY
Presentation of the object: Iron Age cup made in the technique of coiling clay snakes. Simmilar to the originals from the earlier Iron Age.

(Photo: Iron Age cup, Dolenjski Museum, Novo mesto)

BUILDING IN WHICH THE ITEM IS LOCATED: RECTANGULAR ENTRANCE TOWER

The original entrance tower of the first fortified Rihemberk castle was square in shape and did not stand on the site of today’s round entrance tower, as there were no outer defensive walls at that time.

It was built by the lords Rihemberški in the SECOND HALF OF THE 13TH CENTURY, presumably shortly AFTER THE CONSTRUCTION OF THE CENTRAL DEFENSE TOWER AND BEFORE THE CONSTRUCTION OF THE CHAPEL AND THE SOUTHERN PALACE in the castle courtyard.

It was placed on the outside of the five-pronged castle walls. Its construction increased control over the entrance to the castle courtyard.

Due to its favorable defensive and strategic location, the Rihemberk castle area was already inhabited in prehistoric times. The oldest finding are from the period from 1600 to 900 BC. Findings from the Late Bronze Age, were found in the northeastern area. Two meters under the ground level between the rectangular entrance tower and the eastern facade of the northern palace lies a walking surface of the prehistoric fortified city.
In prehistoric times, when our ancestors lived in fortified settlements, pottery most likely represented the dominant part of dishes for storing food, eating, cooking and for ritual purposes. Local potters made the vessels by twisting clay snakes and smoothing them, as they did not yet know potter’s spindles. They burned it in clay ovens.